SZARVASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Cím: 5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.
Tel.: +36/66 312-566, +36/20 959-7464
E-mail: csaladgondozok@szarvasnet.hu,
Weboldal: www.csaladsegitoszarvas.hu

„Én azokat szeretem ingyen, akiket más pénzért sem szeret. Akiket pénzért sokan szeretnek, tanítanak, szolgálnak, én azok körül nem lihegek.”

Böjte Csaba

MAGUNKRÓL

A Szarvasi Család– és Gyermekjóléti Központot 2015. november 19-én alapította Szarvas Város Önkormányzata és 2016. január 01. napjával kezdte meg önálló intézményként működését.

Az intézmény illetékessége, működési területe: a Család- és Gyermekjóléti Központ feladatai tekintetében a Szarvasi járás települései (Kondoros, Kardos, Csabacsűd, Örménykút, Szarvas, Békésszentandrás), a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat esetén Szarvas Város közigazgatási területe, és a Biztos Kezdet Gyerekház feladatait szintén járási szinten látja el: Kondoros, Kardos, Csabacsűd, Örménykút, Szarvas, Békésszentandrás települések vonatkozásában.

A Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ célja, hogy szolgáltatásainak biztosításával a működési területén élő, szociálisan hátrányos helyzetű, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek intézményi szolgáltatások keretében történő ellátásban részesüljenek. Továbbá célja a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez nyújtott széleskörű, szükség esetén alternatív eszközöket is alkalmazó szociális munka elérhetőségének a biztosítása.

Az intézmény alapvető feladatai a lakosság igényeihez, a jogszabályi előírásokhoz, a változó társadalmi viszonyokhoz rugalmasan alkalmazkodva jelentősen bővültek és átalakultak, ezért a szükségletekhez igazodó sokszínű, változatos szolgáltatások kerültek bevezetésre. Feladata, hogy szervezze és összehangolja az ellátásban részesülők szociális biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatásokat, információt nyújtson és megismertesse e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások tartalmát és eljárási rendjét, támogassa az azokhoz való hozzáférést. A tevékenységek eredményessége érdekében figyelemmel kell kísérni a szociális és gyermekjóléti ellátások jogszabályi környezetének változását, más szolgáltatók eredményeit, annak érdekében, hogy azokat a mindennapi tevékenységbe beépítve – a kliensek számára – a lehető legkedvezőbb szolgáltatást lehessen biztosítani.

Az intézmény részt vesz a szakterületet érintően pályázatok, új innovatív programok kidolgozásában.

A megfogalmazott célhoz kapcsolódóan az intézmény a preventív és korrektív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget nyújt az intézmény szolgáltatásait igénybevevők önálló életvitelének és készségeinek erősítéséhez, önkéntesek és segítő közösségek bevonásával. Kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a kliensek érdekének, a gyermekek védelmének szem előtt tartása.

Ebből következően a feladatok ellátása során a munkatársak biztosítják:

 • a szociális munka etikai kódexében rögzített normák betartását,
 • a kliensek problémamegoldó kapacitásának, eszköztárának fejlesztését,
 • a hátrányos helyzetűek és a kisebbségben élők társadalmi képviseletét,
 • a társadalmi normák, értékek közvetítését a kliensek felé,
 • ismereteik, készségeik és értékrendjük folyamatos fejlesztését,
 • önismeretük, személyiségük folyamatos fejlesztését,
 • szakmai tudásuk folyamatos gyarapítását,
 • forrásrendszerekkel való kapcsolat kiépítését, meglévő kapcsolatok formálását,
 • a helyi szociálpolitika formálását,
 • a társadalmi szolidaritás erősítését.

Az intézmény tevékenységi körei

1. Család- és gyermekjóléti Központ:

 • hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek,
 • óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás,
 • készenléti szolgálat működtetése,
 • utcai (lakótelepi) szociális tevékenység,
 • kórházi szociális tevékenység,
 • fogyatékosságügyi tanácsadás.

2. Tanácsadó Iroda:

 • szociális diagnózis készítés,
 • kapcsolattartási ügyelet biztosítása,
 • fogyatékosságügyi tanácsadás,
 • jogi tanácsadás,
 • pszichológiai tanácsadás,
 • mentálhigiénés tanácsadás,
 • közösségi és családi mediáció,
 • hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatok,
 • krízisambulancia kihelyezett szolgáltatása,
 • pénzügyi tanácsadás.

3. Család- és gyermekjóléti Szolgálat:

 • veszélyeztetettséget észlelő, és jelző rendszer működtetése,
 • szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatok végzése,
 • tájékoztatás, szociális segítő munka, tanácsadás,
 • adományok közvetítése,
 • programok, csoportfoglalkozások szervezése,
 • hátralékkezelési tanácsadás.

4. Biztos Kezdet Gyerekház:

 • elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű 0-3 éves korú gyermekek és szociokulturális hátrányokkal küzdő családjaik társadalmi integrációjának elősegítése, valamint a közösségfejlesztés megvalósítása.

Szervezeti felépítés