SZARVASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Cím: 5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.
Tel.: +36/66 312-566, +36/20 959-7464
E-mail: csaladgondozok@szarvasnet.hu,
Weboldal: www.csaladsegitoszarvas.hu

Biztos Kezdet Gyerekház

A Biztos Kezdet Gyerekház önálló szakmai egységként működik a Család-és Gyermekjóléti Központ és Család- és Gyermekjóléti Szolgálat mellett. Legfőképpen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű 0-3 éves korú gyermekek és szociokulturális hátrányokkal küzdő családjaik, akikre a szolgáltatásaink irányulnak. Jellemző rájuk a családi – és az életvezetési problémák sokasága, a segítségnyújtás el nem fogadása vagy megtagadása.

A Biztos Kezdet Gyerekház a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központtal együttműködve segíti elő a gyermek és a család sikeres társadalmi integrációját. A Biztos Kezdet Gyerekház legalább havonta egy alkalommal csoportmegbeszélést szervez, amelyre meghívja a család- és gyermekjóléti szolgálat, a védőnő, az óvoda, egyéb gyermekintézmény, valamint szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer más tagját.

Az együttműködése keretében ellátja a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagságból eredő feladatait, a család- és gyermekjóléti szolgáltató meghívására részt vesz a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevők ügyében tartott esetmegbeszélésen, esetkonferencián, adott gyermek ügyében egyeztetést folytat a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásai igénybevételének lehetőségéről, és évente legalább egyszer tájékoztatást nyújt a család- és gyermekjóléti szolgáltatónak a Biztos Kezdet Gyerekház működésének tapasztalatairól, szolgáltatásaiban és az igénybevétel módjában bekövetkező változásokról.

A Biztos Kezdet Gyerekház együttműködik a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal valamint a Gyerekházak módszertani támogatását biztosító mentori hálózattal. A gyerekház szorosan együttműködik a tanodával a gyermekek és családjaik esélynövelése kapcsán.

Feladatainkat kistérségi (járási) szinten látjuk el: Kondoros, Kardos, Csabacsűd, Örménykút, Szarvas, és Békésszentandrás településekről mindenki számára nyitva áll a Gyerekházunk. Heti és havi team üléseinket a kollégákkal, szakemberekkel közösen tartjuk meg.

A Biztos Kezdet Gyerekház minden munkanapon 8:00 és 16:00 óra között tart nyitva. A kötelező szolgáltatási időn felüli szolgáltatást nyújtunk a közösségi rendezvényeink alkalmával hétvégén és alkalomszerű esetekben munkaszüneti napon is.

A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásnyújtásának szüneteléséről – a működést ellehetetlenítő vis maior eset kivételével – a szünetelést megelőzően legalább tíz nappal a helyben szokásos módon tájékoztatja a szolgáltatást igénybe vevőket és a helyi közösséget is.

A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként állapotfelmérést, azonkívül számukra képesség kibontakoztató foglalkozást, fejlesztést és kisétkeztetést biztosít. Biztosítja a szülőknek a gyermekkel együtt történő részvételét a foglalkozásokon, a szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést, a gyermekneveléshez, a személyes higiéné biztosításához és a háztartásvezetéshez szükséges ismeretek átadását célzó, valamint egyéb preventív célú programokat szervez. Évente legalább 24 közösségi rendezvényt szervez a 0-3 éves korú gyermeket nevelő családok, illetőleg a helyi közösség számára, amelyből tizenkét rendezvény szakmai tartalmával mindenekelőtt a Gyerekház szolgáltatásait igénybe vevő helyi családok szükségleteihez igazodik.

Biztos Kezdet Gyerekház – szakmai egység nyitvatartási ideje:

Hétfő

8.00 – 16.00

Kedd

8.00 – 16.00

Szerda

8.00 – 16.00

Csütörtök

8.00 – 16.00

Péntek

8.00 – 16.00

Rendezvények esetén hétvégén és alkalomszerű esetekben munkaszüneti napokon.