SZARVASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Cím: 5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.
Tel.: +36/66 312-566, +36/20 959-7464
E-mail: csaladgondozok@szarvasnet.hu,
Weboldal: www.csaladsegitoszarvas.hu

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szarvas város közigazgatási területén látja el a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés feladatait.

A szakmai egység működésének céljai:

 1. Családsegítés

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

 1. Gyermekjóléti Szolgáltatás

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

A szakmai egység feladatai

 1. A családsegítés szolgáltatás elemei:
 • szociális segítőmunka,
 • ügyintézésben való segítségnyújtás,
 • szociális, életvezetési, mentálhigiénés és ügyintézési tanácsadás nyújtása,
 • információ nyújtása az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokról, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
 • a legkorábbi segítségnyújtás érdekében a családok körében fellépő szociális feszültségek okainak feltárása, a felszámolásukra javaslat készítése,
 • a veszélyeztetettség okainak megelőzése, egyéni és csoportos preventív módszerek tervezése,
 • szabadidős programok szervezése,
 • a természetbeni és anyagi támogatások közvetítése (élelmiszer-, ruha-, bútor-, tüzelő adomány)
 • a szociális válságkezelés (krízisintervenció),
 • közvetítés jogi, pszichológiai, pénzügyi tanácsadás elérésében,
 • az egyének és családtagok kapcsolatkészségének javítása (konzultáció), közvetítés konfliktuskezelő és mediációs szolgáltatás igénybevételében,
 • a speciális élethelyzetű egyének ügyeinek intézése, támogatásuk megszervezése,
 • a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése,
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 • környezettanulmány készítése felkérésre,
 • szünidei gyermekétkeztetésben való közreműködés,
 • rendkívüli települési támogatás felhasználásában történő közreműködés,
 • hátralékkezelési szolgáltatás,
 • Hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása.

 

 1. A gyermekjóléti szolgáltatás elemei:

Tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja:

 • a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,
 • a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,
 • a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről, elérhetőségéről,
 • az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az után követést végző szervezet felkeresését.

A szociális segítőmunka keretében:

 • segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
 • az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
 • koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
 • az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,
 • a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét, és
 • közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.
 • a szociális segítőmunka során valamennyi család esetében legalább havi három személyes találkozást szervez meg és dokumentál.

Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében:

 • folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,
 • a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében,
 • a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban.

A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából:

 • szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel a nehéz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna, és
 • kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél hasonló programok megszervezését.

A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében:

 • segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
 • tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,
 • a megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatala (a továbbiakban: gyámhivatal), valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít,
 • a gyámhivatal felkérésére tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről.

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat haladéktalanul, a Család – és Gyermekjóléti Központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat – szakmai egység ügyfélfogadási rendje:

Hétfő

ügyfélfogadás szünetel

13.00 – 16.00-ig

Kedd

8.00 – 12.00-ig

13.00 – 16.00-ig

Szerda

8.00 – 12.00-ig

13.00 – 16.00-ig

Csütörtök

8.00 – 12.00-ig

13.00 – 16.00-ig

Péntek

8.00 – 12.00-ig

ügyfélfogadás szünetel